Poz 1089298. PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU SPOŁECZNEGO SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA. (0000869673) . SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11432/20/249]

W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA
3. NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU SPOŁECZNEGO SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina KOSTRZYN NAD ODRĄ miejscowość KOSTRZYN NAD ODRĄ
2. Adresmiejscowość KOSTRZYN NAD ODRĄ ulica UL. DWORCOWA nr domu 2 kod pocztowy 66-470 poczta KOSTRZYN NAD ODRĄ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu01.10.2020R.,

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DYREKTOR SPÓŁDZIELNI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. NazwiskoBOROWSKI
2. ImionaWOJCIECH
3. Numer PESEL***********
4. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR SPÓŁDZIELNI
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA