Poz 1089091. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000869432) . SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2020.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7590/20/893]

W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. POŁCZYŃSKA nr domu 64 kod pocztowy 75-816 poczta KOSZALIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA DNIA 27.10.2020R. PRZED NOTARIUSZEM ROMANEM CZERNIKIEWICZEM (KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE) AKT NOTARIALNY, REP.A NR 10403/2020.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON003821000
4. Numer KRS0000069946
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ
2. ImionaKRZYSZTOF
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego490.000 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego490.000 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTB KOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON380644154
4. Numer KRS0000740944
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego5.120.660,19 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego5.120.660,19 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZ
2. ImionaTOMASZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZL
11. Wartość wkładu umówionego100.000 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego100.000 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓLKE REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON003821000
4. Numer KRS0000069946

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA