Poz 1089082. CARIT TRZNADEL, WÓJCIK-KRÓL, KOTERBICKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA. (0000869060) . SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18225/20/426]

W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA
3. Firma, pod którą spółka działaCARIT TRZNADEL, WÓJCIK-KRÓL, KOTERBICKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARTNERSKA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA nr domu 6 kod pocztowy 35-234 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CARIT.PL
4. Adres strony internetowejWWW.CARIT.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z DNIA 26.10..2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane partnerów

1

1. NazwiskoTRZNADEL
2. ImionaŁUKASZ ARTUR
3. Numer PESEL***********
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. NazwiskoWÓJCIK KRÓL
2. ImionaPAULINA ANNA
3. Numer PESEL***********
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. NazwiskoKOTERBICKI
2. ImionaKRYSTIAN DAMIAN
3. Numer PESEL***********
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO B) WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO C) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE D)CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZNADEL
2. ImionaŁUKASZ ARTUR
3. Numer PESEL***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTERBICKI
2. ImionaKRYSTIAN DAMIAN
3. Numer PESEL***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA