Poz 1086751. HEALTHY SUPPLEMENTS ZONE SUWALD SPÓŁKA JAWNA. (0000869281) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21165/20/119]

W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaHEALTHY SUPPLEMENTS ZONE SUWALD SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat BOLESŁAWIECKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 19 kod pocztowy 59-700 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejINFO@MASS-ZONE.EU
4. Adres strony internetowejWWW. MASS-ZONE.EU

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.10.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŚLAD
2. ImionaMARCIN DARIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALD
2. ImionaBARTOSZ ADAM
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI
2. ImionaDAMIAN GRZEGORZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. DOKONANIE CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000 ZŁ BRUTTO (STO TYSIĘCY ZŁ BRUTTO) WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ NA PIŚMIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŚLAD
2. ImionaMARCIN DARIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUK
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUWALD
2. ImionaBARTOSZ ADAM
3. Numer PESEL\REGON***********

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI
2. ImionaGRZEGORZ DAMIAN
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM