Poz 1081759. KŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000868133) . SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/13789/20/106]

W dniu 10.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaKŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY
2. Adresmiejscowość ŻORY ulica UL. GAJOWA nr domu 62 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki24.09.2020 R., NOTARIUSZ DAMIAN PASICH, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 5734/2020; 12.10.2020 R., NOTARIUSZ DAMIAN PASICH, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, REP. A NR 6245/2020 - ZMIENIONO: §2 PKT 2 (PONOWNE PRZYJĘCIE CAŁEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI)

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KŁOSOK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R. (REP. A NR 5734/2020) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 575 W ZW. Z ART.562 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W SPÓŁKĘ KŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZGODNIE Z PLANEM PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW KŁOSOK 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2020 R.(REP. A NR 6245/2020)

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaKŁOSOK 1, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze0000835523
5. Numer REGON385846690
6. Numer NIP6511736515

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOK
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego4.950,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego4.950,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383420515
4. Numer KRS0000787577
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOSOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383420515
4. Numer KRS0000787577

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI