Poz 896503. NAUGHTYMARQUE KAMIŃSKI JABŁOŃSKI SPÓŁKA JAWNA. (0000862239) . SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/22512/20/786]

W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaNAUGHTYMARQUE KAMIŃSKI JABŁOŃSKI SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość ĆWIKLICE
2. Adresmiejscowość ĆWIKLICE ulica UL. SPOKOJNA nr domu 81 kod pocztowy 43-229 poczta PSZCZYNA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejNAUGHTYMARQUE@GMAIL. COM
4. Adres strony internetowejWWW.NAUGHTYMARQUE.COM

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki25.09.2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI
2. ImionaMACIEJ KAROL
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI
2. ImionaKAROL ANTONI
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI
2. ImionaMACIEJ KAROL
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI
2. ImionaKAROL ANTONI
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 71 SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET