Poz 896501. C GRABOWSKI CIAPUTA SPÓŁKA JAWNA. (0000863859) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12255/20/963]

W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaC GRABOWSKI CIAPUTA SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE
2. Adresmiejscowość MYŚLENICE ulica UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO nr domu 79A kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki31.08.2020R. -ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI 18.09.2020R. - ZMIENIONO § 4.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI
2. ImionaMAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI
2. ImionaDAVID GERHARD
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA
2. ImionaANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA
2. ImionaRENATA KATARZYNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TAKICH GRANICACH W KTÓRYCH UPRAWNIONY JEST DO PROWADZENIA JEJ SPRAW A W SZCZEGÓLNOŚCI PODPISYWANIA UMÓW HANDLOWYCH UMÓW NAJMU LOKALI OTWIERANIA I ZAMYKANIA RACHUNKÓW BAKOWYCH ZOBOWIĄZANIA LUB WYDATKI NA KWOTĘ PONAD 20000,00 ZŁ NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI I WYMAGAJĄ ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI
2. ImionaMAREK
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI
2. ImionaDAVID GERHARD
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA
2. ImionaANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPUTA
2. ImionaRENATA KATARZYNA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI