Poz 884670. FUNDACJA ZIELONA ENERGIA. (0000863747) . SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9273/20/293]

W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA ZIELONA ENERGIA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. WIEJSKA nr domu 2 kod pocztowy 65-609 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.06.2020R. 10.09.2020R. -ZMIANA TREŚCI § 3 UST.3 I § 16 UST.1 LIT.K,- PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA SAMODZIELNIE PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZICKI
2. ImionaGRZEGORZ JAROSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA