Poz 884655. WOLNA PERSPEKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000863318) . SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17092/20/197]

W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaWOLNA PERSPEKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. WŁODZIMIERZA TETMAJERA nr domu 9 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki30.07.2020, NOTARIUSZ TOMASZ STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 5670/2020; 03.09.2020, NOTARIUSZ TOMASZ STAWOWY, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 6574/2020 - ZMIENIONO §2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIEWSKI
2. ImionaPATRYK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHĄDZLIK
2. ImionaWIKTORIA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIEWSKI
2. ImionaPATRYK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHĄDZLIK
2. ImionaWIKTORIA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 52 Z PRODUKCJA LODÓW

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW