Poz 884570. EM-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000863748) . SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18291/20/69]

W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaEM-PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. WITOLDA nr domu 3 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki29.09.2020 ROKU, NOTARIUSZ EWELINA GRZEGORCZYK KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REPERTORIUM A NR 3111/2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK
2. ImionaEWA ELŻBIETA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁEK
2. ImionaMACIEJ STANISŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1. NazwiskoMAŁEK
2. ImionaMICHAŁ KRZYSZTOF
3. Numer PESEL***********
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ