Poz 884516. PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000863357) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45415/20/115]

W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA nr domu 5 nr lokalu 95 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.09.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALINA RADWAŃSKA - WARWAS, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY LUBIEŃSKIEJ, REP. A NR 34590/2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON386953005
4. Numer KRS0000858313
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON386953005
4. Numer KRS0000858313

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK