Poz 872888. FUNDACJA CENTRUM TERAPII OSÓB DDA/DDD "RODZINA DO NOWA" . (0000862928) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46569/20/496]

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA CENTRUM TERAPII OSÓB DDA/DDD „RODZINA DO NOWA”
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA NARBUTTA nr domu 26 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-541 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu21.08.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI, PISMA ORAZ WSZELKIE DOKUMENTY, NA MOCY KTÓRYCH FUNDACJA ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE W JEJ IMIENIU FUNDACJI PODPISUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTANDKE
2. ImionaLEON RYSZARD
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES FUNDACJI

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLESZCZYŃSKA
2. ImionaJOANNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH