Poz 872885. STOWARZYSZENIE NA RZECZ POLSKIEGO KUNSZTU RZEMIEŚLNICZEGO WOLNY KRAFT. (0000855879) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47114/20/553]

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE
3. NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POLSKIEGO KUNSZTU RZEMIEŚLNICZEGO WOLNY KRAFT
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁADYSŁAWA KOROTYŃSKIEGO nr domu 48 nr lokalu 109 kod pocztowy 02-123 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejPAWEL@WOLNYKRAFT.ORG
4. Adres strony internetowejHTTPS://WOLNYKRAFT.ORG

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu18.06.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTOWARZYSZENIE REPREZENTOWANE JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA STOWARZYSZENIA NIE PRZEKRACZA 20.000,00 ZŁ. STOWARZYSZENIE MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU LUB SKARBNIK SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI
2. ImionaPAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIĄG
2. ImionaKATARZYNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONKINI ZARZĄDU

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASSOTA VEL KALIŃSKI
2. ImionaMICHAŁ JERZY
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANEK
2. ImionaPRZEMYSŁAW JÓZEF
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĘDOWSKI
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALICKI
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA