Poz 872674. IGEOS PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000863592) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13915/20/457]

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaIGEOS PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość BOCHNIA
2. Adresmiejscowość BOCHNIA ulica UL. BRZESKA nr domu 21 kod pocztowy 32-700 poczta BOCHNIA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki02.10.2020R. - UMOWA

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK
2. ImionaBARTŁOMIEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTA
2. ImionaPRZEMYSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK
2. ImionaBARTŁOMIEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO