Poz 872614. ELOPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000863725) . SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16147/20/627]

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaELOPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki01.10.2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOPYRIAIEV
2. ImionaOLEKSII
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 PLN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOPYRIAIEV
2. ImionaOLEKSII
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE