Poz 872507. INTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA JAWNA. (0000863309) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32788/20/648]

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
2. Numer REGON\NIPREGON 021533846 NIP 8961518995
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLEGO W.M. MATYJA SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość ŚLĘZA
2. Adresmiejscowość ŚLĘZA ulica UL. SZYSZKOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki29.09.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA OBROCKA-WALUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY PAWŁA WŁODKOWICA 10 LUKA NUMER 17, REPERTORIUM A NR 1296/2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI INTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NUMER 7/2020 Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 ROKU OBJĘTEJ PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM KATARZYNĄ OBROCKĄ-WALUS Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. P.WŁODKOWICA 10 LOKAL 17, REPERTORIUM A NR 1296/2020

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze0000650035
5. Numer REGON021533846
6. Numer NIP8961518995

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON930906083
4. Numer KRS0000192119

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWARD MATYJA
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATYJA
2. ImionaWOJCIECH STANISŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTELLEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON930906083
4. Numer KRS0000192119

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE