Poz 872504. GLOBAL FOREST PRODUCTS HORNIG SPÓŁKA JAWNA. (0000863447) . SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10071/20/657]

W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaGLOBAL FOREST PRODUCTS HORNIG SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina GUBIN miejscowość GUBIN
2. Adresmiejscowość GUBIN ulica UL. KRZYWA nr domu 1 kod pocztowy 66-620 poczta GUBIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.09.2020 R. - UMOWA SPÓŁKI. 28.09.2020 R. - ZMIANA §2.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRÖHLING
2. ImionaRALF DIETER
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORNIG
2. ImionaHERBERT
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRÖHLING
2. ImionaRALF DIETER
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuHORNIG
2. Sposób reprezentacji podmiotuHERBERT

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI