Poz 872502. EKO BRZOZA MARCIN ROGOŻA JACEK ROGOŻA PAWEŁ PARTYKA SPÓŁKA JAWNA. (0000863647) . SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10090/20/898]

W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaEKO BRZOZA MARCIN ROGOŻA JACEK ROGOŻA PAWEŁ PARTYKA SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina CZERWIEŃSK miejscowość PŁOTY
2. Adresmiejscowość PŁOTY ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 19 kod pocztowy 66-016 poczta CZERWIEŃSK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki05.10.2020R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA
2. ImionaMARCIN BOLESŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA
2. ImionaPAWEŁ SEBASTIAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA
2. ImionaMARCIN BOLESŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOŻA
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARTYKA
2. ImionaPAWEŁ SEBASTIAN
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM