Poz 832819. PROJEKT99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000863107) . SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2020.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15531/20/233]

W dniu 02.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaPROJEKT99 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 2C kod pocztowy 35-084 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki30.09.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHCIK
2. ImionaMAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRATH
2. ImionaMARCIN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR
2. ImionaJAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3200,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRATH
2. ImionaMARCIN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLACHCIK
2. ImionaMAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 12 PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy27 33 PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 11 PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH