Poz 593111. FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY ŁOWIECKIEJ "HISTORYCZNO-ŁOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA" . (0000852335) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.07.2020.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24321/20/646]

W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA WSPIERANIA KULTURY ŁOWIECKIEJ „HISTORYCZNO-ŁOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA”
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina ŻÓRAWINA miejscowość KOMOROWICE
2. Adresmiejscowość KOMOROWICE ulica UL. POPIELA nr domu 4 kod pocztowy 52-200 poczta KOMOROWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu06.07.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASZKIEWICZ
2. ImionaKRZYSZTOF
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK
2. ImionaLESZEK
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWOKA
2. ImionaKRZYSZTOF
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASZKIEWICZ
2. ImionaGENOWEFA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK