Poz 389574. PRODEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000847618) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7534/20/571]

W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaPRODEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość WIELICZKA
2. Adresmiejscowość WIELICZKA ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.05.2020 R. NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 3392/2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPÓW
2. ImionaTOMASZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRODEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON386233481
4. Numer KRS0000844400
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRODEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON386233481
4. Numer KRS0000844400

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 3 ODZYSK SUROWCÓW

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA