Poz 389559. STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA. (0000847474) . SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2020.
[KI.X NS-REJ.KRS/2343/20/934]

W dniu 26.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
2. Numer REGON\NIPREGON 361980013 NIP 9591963142
3. Firma, pod którą spółka działaSTĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina PIEKOSZÓW miejscowość PIEKOSZÓW
2. Adresmiejscowość PIEKOSZÓW ulica UL. KASZTANOWA nr domu 4 kod pocztowy 26-065 poczta PIEKOSZÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki24.02.2020 R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 01.06.2020 R., ZMIANA - ZMIENIONO § 1.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale24.02.2020 R. - UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: STEPIEŃ JAKUB STEPIEŃ GRZEGORZ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W PIEKOSZOWIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ; WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: JAKUB STĘPIEŃ (NIP 9590888898), GRZEGORZ STĘPIEŃ (NIP 9590888898).

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ JAKUB STĘPIEŃ GRZEGORZ SPÓŁKA CYWILNA,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. Numer REGON361980013
6. Numer NIP9591963142

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2. ImionaJAKUB
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO WSPÓLNICY PROWADZĄCY SPRAWY SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2. ImionaGRZEGORZ ANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2. ImionaJAKUB
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA