Poz 376560. SZEREMETA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA. (0000847428) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5387/20/35]

W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaSZEREMETA INVESTMENTS SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 79C kod pocztowy 15-704 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki16.06.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaJOLANTA MARIA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaPAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaDOMINIK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaJOLANTA MARIA
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaPAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEREMETA
2. ImionaDOMINIK
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE