Poz 357509. A J CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000757577) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2018.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5112/20/581]

W dniu 19.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość BIELSK PODLASKI

1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość PLOSKI

2. Adresmiejscowość BIELSK PODLASKI ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 26 nr lokalu 15 kod pocztowy 17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA

2. Adresmiejscowość PLOSKI nr domu 173 kod pocztowy 17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki26.05.2020 R. W KN BOHDANA KLIMIUKA W HAJNÓWCE, REP. A NR 2267/2020 ZMIENIONO §3 UST. 1

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIUK
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIUK
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE