Poz 346676. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000846088) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32532/20/435]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Numer REGON\NIPREGON 012693577 NIP 5251917678
3. Firma, pod którą spółka działaPOLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁOŚCIAŃSKA nr domu 35A kod pocztowy 01-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@PCHU.PL
4. Adres strony internetowejWWW.PCHU.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki27.05.2020 R., REP. A NR 1797/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 27.05.2020 R., O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 551 § 1 I ART. 558. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA NA ZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM DĄBROWSKIM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE 00-873 UL. OGRODOWA 37 LOK. 40, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1797/2020 Z DNIA 27.05.2020 R.

1

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1. Nazwa lub firmaPOLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze0000165026
5. Numer REGON012693577
6. Numer NIP5251917678

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI
2. ImionaJAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały1055 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZĄDKOWSKA
2. ImionaIZABELA BARBARA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27200,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI
2. ImionaJAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZĄDKOWSKA
2. ImionaIZABELA BARBARA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. NazwiskoGRZEGOREK
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW
3. Numer PESEL***********

2

1. NazwiskoSENATOR
2. ImionaANNA
3. Numer PESEL***********

3

1. NazwiskoLIS
2. ImionaMARIUSZ
3. Numer PESEL***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW