Poz 346630. IMMICO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000846325) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11083/20/851]

W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaIMMICO EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość RAKÓW
2. Adresmiejscowość RAKÓW nr domu 33C kod pocztowy 55-093 poczta RAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.06.2020 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIERSKI
2. ImionaJAKUB ADAM
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGRODNIK
2. ImionaPAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.250,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOMMER
2. ImionaMARKUS
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOMMER
2. ImionaMARKUS
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA