Poz 247600. PS CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000841250) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27738/20/391]

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaPS CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 55 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.05.2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŻDŻYŃSKA SUCHOCKA
2. ImionaMAGDALENA ELWIRA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHOCKI
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUCHOCKI
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 1 REKLAMA