Poz 13762. ARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000821603) . SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2020.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/10311/19/60]

W dniu 02.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. ODLEWNIKÓW nr domu 20 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki31.12.2019R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI
2. ImionaSEBASTIAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej50000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA
2. ImionaDIANA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej50000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384895367
4. Numer KRS0000814674
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARWEKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384895367
4. Numer KRS0000814674

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH