Poz 12421. SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000821554) . SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2019.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/11492/19/201]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaSFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN
2. Adresmiejscowość CIESZYN ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 3 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki27.11.2019 R., REP. A NR 2531/2019 NOTARIUSZ PATRYK MIODOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE PRZY UL. MENNICZEJ 1 LOK. 206

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ P.P.U.H. "SFERAWENT" SPÓŁKA CYWILNA, NA PODSTAWIE JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ P.P.U.H. "SFERAWENT" Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE Z DNIA 27.11.2019 R. PODJĘTEJ PRZED NOTARIUSZEM PATRYKIEM MIODOŃSKIEM, KANCELARIA NOTARIALNA W CIESZYNIE UL. MENNICZA NR 1 LOK. 206, REP. A NR 2528/2019 DANE WSPÓLNIKÓW PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. RADOSŁAW PĘKOWSKI, NIP: 5481527515, REGON 072390930, PESEL 72101902851 2. MARCIN LEGIN, NIP: 5481997250, REGON 241916382, PESEL 79052903579 3. SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE, NR KRS 0000811379

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaP.P.U.H. "SFERAWENT" ,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. Numer REGON240860917
6. Numer NIP5482553265

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKOWSKI
2. ImionaRADOSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej6.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGIN
2. ImionaMARCIN PIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej6.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego6.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego6.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384741807
4. Numer KRS0000811379
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSFERAWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384741807
4. Numer KRS0000811379

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA