Poz 12401. INTERKONEKT PAWEŁ BARCZYK TOMASZ FURMAN SPÓŁKA JAWNA. (0000821252) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19154/19/984]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
2. Numer REGON\NIPREGON 120463773 NIP 6372094785
3. Firma, pod którą spółka działaINTERKONEKT PAWEŁ BARCZYK TOMASZ FURMAN SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina WOLBROM miejscowość WOLBROM
2. Adresmiejscowość WOLBROM ulica UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO nr domu 57A kod pocztowy 32-340 poczta WOLBROM kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki08.05.2007 R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 06.12.2019 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ INTERKONEKT S.C. BARCZYK PAWEŁ FURMAN TOMASZ SPÓŁKA CYWILNA Z DNIA 6 GRUDNIA 2019 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ ORAZ DOSTOSOWANIA TREŚCI UMOWY SPÓŁKI DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ. PAWEŁ ANDRZEJ BARCZYK - NIP 6191927394, REGON 251614199 TOMASZ FURMAN - NIP 6372057442, REGON 120098983

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firmaINTERKONEKT S.C. BARCZYK PAWEŁ, FURMAN TOMASZ,
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. Numer REGON120463773
6. Numer NIP6372094785

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMAN
2. ImionaTOMASZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZACIĄGANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOSCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA OBYDWU WSPÓLNIKÓW.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMAN
2. ImionaTOMASZ
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZYK
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI