Poz 10403. FUNDACJA ALBERT DRAGON SOSNOWSKI FIGHT4LIFE. (0000821050) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2019.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56332/19/557]

W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA ALBERT DRAGON SOSNOWSKI FIGHT4LIFE
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PABLA NERUDY nr domu 10 nr lokalu 5 kod pocztowy 01-926 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejALBERTDRAGON98@GMAIL.COM

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu10.09.2019 R. 17.12.2019 R. - ZMIANA § 6, 7 I 9, TEKST JEDNOLITY

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organuMINISTER SPORTU I TURYSTYKI PREZYDENT M. ST. WARSZAWY

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI
2. ImionaALBERT DARIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAMORSKA
2. ImionaEDYTA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST WSZECHSTRONNA POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY W TYM OCHRONA DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ NIESIENIE POMOCY DZIECIOM, RODZINOM I OSOBOM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, ORAZ POMOC W REALIZACJI ICH PLANÓW I MARZEŃ ORAZ ZAPEWNIENIE IM LEPSZEGO STARTU W PRZYSZŁOŚĆ, W TYM: A) UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTOWEJ, SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, B) ROZPOWSZECHNIANIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA I KRZEWIENIE IDEI CZYNNEGO WYPOCZYNKU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, C) UPOWSZECHNIENIE IDEI ZDROWEGO I AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA M.IN. POPRZEZ ORGANIZACJĘ IMPREZ SPORTOWYCH, ZAWODÓW I IMPREZ ARTYSTYCZNYCH, D) ROZPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA CZYNNEGO UPRAWIANIA SPORTU, E) INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY, W KRAJU I ZAGRANICĄ, F) PROMOCJA I OCHRONA DÓBR KULTURY, G) WSPIERANIE ROZWOJU WSZELKICH TALENTÓW DZIECI I MŁODZIEŻY, H) UPOWSZECHNIENIE I WSPIERANIE NOWOCZESNYCH METOD EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY, I) PROMOCJA I OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, J) INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI I SPOŁECZNOŚCIAMI W POLSCE, EUROPIE I NA ŚWIECIE, K) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ, M) POMOC OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ I ŻYCIOWEJ, N) POMOC RODZINOM PATOLOGICZNYM, O) DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWKO WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, P) UPOWSZECHNIENIE WIEDZY I EDUKACJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA, KRZYWDZENIA DZIECI I OCHRONY PRAW DZIECI ORAZ PROPAGOWANIE POSTAW OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM ZAKRESIE, Q) POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM ORAZ OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM ORAZ UDZIELANIA POMOCY ŚWIADKOM I OSOBOM IM NAJBLIŻSZYM, R) UPOWSZECHNIENIE WIEDZY I EDUKACJI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA KRZYWDZENIU DZIECI I OCHRONY PRAW DZIECI ORAZ PROPAGOWANIE POSTAW OBYWATELSKIEJ AKTYWNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM ZAKRESIE.