Poz 10270. ESPLANADA J. JARCZYŃSKA A . JARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA. (0000821267) . SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2019.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28956/19/530]

W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaESPLANADA J. JARCZYŃSKA A . JARCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 100 kod pocztowy 90-004 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki20.09.2019R.- UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE "ESPLANADA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019R., SPORZĄDZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP A NR 24700/2019

1

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1. Nazwa lub firma"ESPLANADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze0000284238
5. Numer REGON471391725
6. Numer NIP7251345243

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZYŃSKA
2. ImionaJOLANTA TERESA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZYŃSKI
2. ImionaARTUR JAKUB
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZYŃSKA
2. ImionaJOLANTA TERESA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARCZYŃSKI
2. ImionaARTUR JAKUB
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE