Poz 6455. APTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000821045) . SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.12.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22450/19/193]

W dniu 24.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaAPTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. MAKOWA nr domu 6 B kod pocztowy 20-442 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18 GRUDNIA 2019 ROKU, REPERTORIUM A NR 6752/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ ROŻEN, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383742450
4. Numer KRS0000792639
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEMENTOWSKI
2. ImionaMARIUSZ STANISŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego4950,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego4950,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383742450
4. Numer KRS0000792639

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM