Poz 691698. STOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW. (0000793931) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2019.
[KR.XI NS-REJ.KRS/16027/19/910]

W dniu 09.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE
3. NazwaSTOWARZYSZENIE POGROMCY BAZGROŁÓW
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ARCYBISKUPA ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 8 kod pocztowy 31-236 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejPOGROMCYBAZGROLOW@GMAIL.COM
4. Adres strony internetowejHTTPS://POGROMCYBAZGROLOW.COM/

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu28.05.2019 R. 19.06.2019 R. - ZMIANA § 1 I § 13

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNAJSKA
2. ImionaANNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBIŃSKI
2. ImionaPRZEMYSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIECZNY
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI
2. ImionaMICHAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, W TYM ORGANIZACJA KONKURSÓW, FESTYNÓW, FESTIWALI, WYSTAW, PLENERÓW, IMPREZ SPORTOWYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, W TYM PROWADZENIE DORADZTWA ORAZ WARSZTATÓW

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, W TYM FUNDOWANIE I PRZYZNAWANIE NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ, DYPLOMÓW I ODZNAK ORAZ WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZBIEŻNA Z CELAMI STATUTOWYMI STOWARZYSZENIA

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1. Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST REALIZACJA ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: ORGANIZACYJNE I MERYTORYCZNE WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WALKI Z NIELEGALNYMI NAPISAMI I ZNAKAMI GRAFICZNYMI (BAZGROŁAMI), WULGARYZMAMI, RASIZMEM, ANTYSEMITYZMEM, HOMOFOBIĄ, GROŹBAMI KARALNYMI, MOWĄ NIENAWIŚCI WYRAŻANYMI NA ŚCIANACH BUDYNKÓW I INNYCH POWIERZCHNIACH, JAK RÓWNIEŻ OCHRONA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZED AKTAMI WANDALIZMU; • POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; • WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, • PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW; • OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; • PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; • DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; POZOSTAŁA CZĘŚĆ CELÓW W § 7 STATUTU