Poz 591577. MOTOSELO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000793280) . SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2019.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6031/19/818]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaMOTOSELO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina PAKOŚĆ miejscowość PAKOŚĆ
2. Adresmiejscowość PAKOŚĆ ulica UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 54 kod pocztowy 88-170 poczta PAKOŚĆ kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejDAWID.TUCHOLSKI@MOTOSELO.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki01.07.2019

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK
2. ImionaBŁAŻEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 PLN
11. Wartość wkładu umówionego15000,00 PLN
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego15000,00 PLN
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK
2. ImionaMICHAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 PLN
11. Wartość wkładu umówionego14000,00 PLN
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego14000,00 PLN
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHOLSKI
2. ImionaDAWID
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 PLN
11. Wartość wkładu umówionego15000,00 PLN
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego15000,00 PLN
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASIŃSKI
2. ImionaARTUR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 PLN
11. Wartość wkładu umówionego15000,00 PLN
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego15000,00 PLN
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

5

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTOSELO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383747363
4. Numer KRS0000792893
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTOSELO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON383747363
4. Numer KRS0000792893

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ