Poz 912801. LIFESCAN U.K. LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE. (0000742726) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49111/18/515]

W dniu 07.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3. NazwaLIFESCAN U.K. LIMITED (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejLIFESCAN U.K. LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII 11316685 COMPANIES HOUSE
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO BRYTYJSKIE
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego WIELKI LONDYN (REGION) miejscowość LONDYN ulica NEW BRIDGE STREET nr domu 100 nr lokalu kod pocztowy EC4V 6JA poczta LONDYN

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIGLER
2. ImionaMARY ANN
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOWNIE
2. ImionaIAN MICHAEL
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALAWSKI
2. ImionaEVA MONICA
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1. NazwiskoSIGLER
2. ImionaMARY ANN

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH