Poz 278426. NADWARCIAŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE MTB. (0000635384) . SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2016.
[PO.IX NS-REJ.KRS/29467/16/809]

W dniu 02.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE
3. NazwaNADWARCIAŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE MTB
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina NOWE MIASTO NAD WARTĄ miejscowość NOWE MIASTO NAD WARTĄ
2. Adresmiejscowość NOWE MIASTO NAD WARTĄ ulica UL. RYNEK nr domu 21 kod pocztowy 63-040 poczta NOWE MIASTO NAD WARTĄ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16.08.2016R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU ŚREDZKIEGO

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCKI
2. ImionaPIOTR MARIAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURPISZ
2. ImionaDANIEL
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI
2. ImionaŁUKASZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCKA
2. ImionaBOŻENA AGNIESZKA
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER
2. ImionaJOANNA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 11 Z ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE IMPREZ SPORTOWYCH DLA SPORTOWCÓW ZAWODOWYCH LUB AMATORÓW Z WYKORZYSTANIEM WŁASNYCH, OTWARTYCH LUB ZAMKNIĘTYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH I POZOSTAŁE USŁUGI REKLAMOWE MAJĄCE NA CELU PRZYCIĄGNIĘCIE LUB ZATRZYMANIE KLIENTÓW, NP. POPRZEZ: PROMOCJĘ WYROBÓW, MARKETING BEZPOŚREDNI, DORĘCZANIE I ZAMIESZCZANIE PROSPEKTÓW I PRÓBEK REKLAMOWYCH ORAZ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĘ KORESPONDENCYJNĄ, DORADZTWO MARKETINGOWE.

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1. Cel działania organizacjiCELEM DZIAŁANIA TOWARZYSTWA JEST: 1. REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSKIM RUCHU SPORTOWYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁUCZESTNICZENIA W RUCHU SPORTOWYM LZS, 2. TWORZENIE WARUNKÓW I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURĄ FIZYCZNĄ, SPORTEM I REKREACJĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI KOLARSTWEM WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚREDZKIEGO, ZWŁASZCZA W GMINIE NOWE MIASTO NAD WARTĄ. 3. WSPÓŁUDZIAŁ W DBAŁOŚCI O ZDROWIE, ROZWÓJ FIZYCZNY I DUCHOWY MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, 4. ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW KOLARSKICH, 5. PROPAGOWANIE W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, GŁÓWNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, SPORTU ORAZ INNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU.