Poz 356636. INTELIZONE P.STĄCHOR P.PUCZYK SPÓŁKA JAWNA. (0000589423) . SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2015.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18838/15/570]

W dniu 02.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA
3. Firma, pod którą spółka działaINTELIZONE P.STĄCHOR P.PUCZYK SPÓŁKA JAWNA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. JANTAROWA nr domu 5 nr lokalu 2 kod pocztowy 20-582 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI INTELIZONE P.STĄCHOR P.PUCZYK SPÓŁKA JAWNA ZAWARTA W DNIU 12.11.2015 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĄCHOR
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCZYK
2. ImionaPRZEMYSŁAW PAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PRZYJMOWANIE I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE DOKONANIE CZYNNOŚCI POWODUJĄCEJ NABYCIE I ZBYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB WSPÓLNIKA I PROKURENTA.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĄCHOR
2. ImionaPIOTR
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUCZYK
2. ImionaPRZEMYSŁAW PAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET