Poz 291829. DOLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000530490) . SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2014.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33107/14/155]

W dniu 06.11.2014 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaDOLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica J.H.DĄBROWSKIEGO nr domu 75 nr lokalu 70 kod pocztowy 60-523 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki04.11.2014 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPIŃSKI
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOPIŃSKI
2. ImionaJACEK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 PRODUKCJA ODZIEŻY

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

9

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

10

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

11

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

12

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

13

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

14

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

15

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 PRODUKCJA METALI

16

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

17

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

18

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 3 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ

19

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

20

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

21

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

22

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH

23

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

24

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

25

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

26

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

27

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 9 PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

28

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 PRODUKCJA MEBLI

29

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

30

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

31

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

32

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

33

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

34

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

35

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

36

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

37

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

38

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

39

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

40

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

41

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

42

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

43

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 TRANSPORT WODNY

44

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

45

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

46

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

47

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

48

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

49

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

50

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

51

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

52

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

53

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

54

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

55

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

56

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

57

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

58

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

59

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

60

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

61

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

62

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

63

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

64

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

65

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

66

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

67

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

68

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ