Poz 73248. DOBRA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000505957) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2014.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17029/14/768]

W dniu 17.04.2014 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRĘPOWIECKIEGO nr domu 5 nr lokalu 56 kod pocztowy 01-456 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejKMK@KAZIMIERNIKEJSZYN.PL
4. Adres strony internetowejWWW.KAZIMIERNIKEJSZYN. PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki04.03.2014 R., AGNIESZKA REWERSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY ZASTĘPCA EWY KUBAT, NOTARIUSZA W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 790/2014

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWĘGŁOWSKI
2. ImionaMICHAŁ ADAM
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBOWSKI
2. ImionaWŁODZIMIERZ MICHAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWĘGŁOWSKI
2. ImionaMICHAŁ ADAM
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBOWSKI
2. ImionaWŁODZIMIERZ MICHAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM