Poz 232860. A.CZERWONAJCIO, J.WÓJTOWICZ MOTO-FART SPÓŁKA JAWNA. (0000106799) . SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11737/13/565]

W dniu 20.09.2013 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.07.2013 R. - DODANO § 8 UST.4.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONAJCIO
2. ImionaKAROLINA JOANNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ
2. ImionaTOMASZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWONAJCIO
2. ImionaEWA HELENA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE