Poz 117338. "ELIZA" ELIZA HOVHANNISYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000260165) . SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15156/9/501]

W dniu 15.07.2009 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

3. Firma, pod którą spółka działa"ELIZA" HAYK SEMERJYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

3. Firma, pod którą spółka działa"ELIZA" ELIZA HOVHANNISYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.06.2009 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4037/2009, ZMIENIONO § 11 UMOWY SPÓŁKI. 15.06.2009 R., NOTARIUSZ IRENA KORALEWSKA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4048/2009, ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA.

Rubryka 7. Dane wspólników

1 (dla pozycji: 1. HOVHANNISYAN 2. ELIZA)

9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK

1 (dla pozycji: 1. HOVHANNISYAN 2. ELIZA)

9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

1 (dla pozycji: 1. HOVHANNISYAN 2. ELIZA)

10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMERJYAN
2. ImionaHAYK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMRJYAN
2. ImionaKHACHIK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ)

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMERJYAN
2. ImionaHAYK
3. Numer PESEL\REGON***********

1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ)

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOVHANNISYAN
2. ImionaELIZA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

9

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH