Poz 94606. "ELIZA" HAYK SEMERJYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000260165) . SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2006.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/12122/6/712]

W dniu 07.07.2006 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa
3. Firma, pod którą spółka działa"ELIZA" HAYK SEMERJYAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica GÓRNA WILDA nr domu 70 nr lokalu 10 kod pocztowy 61-563 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO W DNIU 22 CZERWCA 2006 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. 27 GRUDNIA 9 PRZED NOTARIUSZEM IRENĄ KORALEWSKĄ-NOWAK, REP. A NR 3697/2006.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOVHANNISYAN
2. ImionaELIZA
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMERJYAN
2. ImionaHAYK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMERJYAN
2. ImionaHAYK
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH