Poz 145216. A-CH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000242543) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.09.2005.
[WA.XIX NS-REJ.KRS/24810/5/442]

W dniu 30.09.2005 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1.

1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Firma, pod którą spółka działaA-CH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2.

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresulica BAGATELA nr domu 10 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-585 poczta WARSZAWA

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki22.09.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA ALINA CYTRYŃSKA, A NR 3287/2005, UL. SOLIDARNOŚCI 82A LOK. 28, WARSZAWA;

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKI
2. ImionaALEKSANDER
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOJNACKI
2. ImionaALEKSANDER
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1.

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 21 Z LEASING FINANSOWY

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

10

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

11

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

12

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

13

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

14

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

15

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

16

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

17

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

18

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW