Poz 113671. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SOLD W KRAKOWIE. (0000213995) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4939/4/777]

W dniu 02.08.2004 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1.

1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie
3. NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SOLD W KRAKOWIE
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2.

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. Adresulica BRZASK nr domu 49 kod pocztowy 30-381 poczta KRAKÓW

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16.02.2004 R.; 16.07.2004 R. -ZMIANA § 8 PKT L, § 9, § 10 UST. 2 I UST. 3, § 11, § 15, § 18, § 21, § 26, § 30 I § 38; WYKREŚLENIE PKT 11 Z § 27; ZMIANA OZNACZENIA PKT 12 W § 27

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODAK
2. ImionaRYSZARD
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIELNY
2. ImionaIRENEUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWSKI
2. ImionaJAN
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUĆMIERCZYK
2. ImionaBOGUSŁAWA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

5

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZECKA
2. ImionaEWA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCENIAK
2. ImionaJÓZEF
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPICZAKOWSKI
2. ImionaRYSZARD
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA
2. ImionaAGNIESZKA
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1.

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

2

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW.

3

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI

4

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.

5

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE.

6

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ.

7

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.

8

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 32 C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE.

9

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 31 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM.

10

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH.

11

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY.