Poz 130238. SCANMED SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000834551) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2020.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9656/20/258]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaSCANMED SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 18 kod pocztowy 30-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT.ZARZADU@SCANMED.PL
4. Adres strony internetowejSCANMED.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.03.2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCANMED SPÓŁKA AKCYJNA
3. Numer PESEL\REGON351618159
4. Numer KRS0000298171
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJDO
2. ImionaHUBERT
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKA
2. ImionaDOROTA ANNA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMYSKA
2. ImionaKAROLINA EWA
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURY
2. ImionaKRZYSZTOF MAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH