Poz 56429. EXPRESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000826589) . SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/10080/19/603]

W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. Firma, pod którą spółka działaEXPRESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 67/71 kod pocztowy 42-229 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.01.2020 R. NOTARIUSZ MARZENA GĘBKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 9 LOK.1-12-13, REP. A NR 4687/2019

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXPRESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384660405
4. Numer KRS0000809397
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEGELMANN
2. ImionaANTON
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego49.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego49.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEGELMANN
2. ImionaSIEGFRIED
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK
10. Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego49.000,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE

Podrubryka 1. Wkład wniesiony

1

1. Wartość wkładu wniesionego49.000,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE

Dział 2

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA EXPRESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXPRESS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Numer PESEL\REGON384660405
4. Numer KRS0000809397

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI