Poz 54374. KRZYZÓWKI III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000826587) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8037/20/340]

W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaKRZYZÓWKI III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA ARMII LUDOWEJ nr domu 6 nr lokalu 164 kod pocztowy 00-571 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki29.01.2020

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURHAŁA
2. ImionaMAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIP
2. ImionaDARIUSZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURHAŁA
2. ImionaMAREK
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM