Poz 10406. FUNDACJA PIĄTKA ROLNIKA. (0000821327) . SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2019.
[KI.X NS-REJ.KRS/12568/19/816]

W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA
3. NazwaFUNDACJA PIĄTKA ROLNIKA
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina SAMBORZEC miejscowość KOĆMIERZÓW
2. Adresmiejscowość KOĆMIERZÓW nr domu 108 kod pocztowy 27-650 poczta SAMBORZEC kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu10.12.2019 R. - DATA UCHWALENIA STATUTU.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ROLNICTWA

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH FUNDACJI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU FUNDACJI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE, CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST ZGODA RADY FUNDACJI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKURSKI
2. ImionaGRZEGORZ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROĆ
2. ImionaKRZYSZTOF KAROL
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ
2. ImionaANDRZEJ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1. Nazwa organuRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZEK
2. ImionaRAFAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁEK
2. ImionaPAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********

3

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARUGA
2. ImionaPAWEŁ
3. Numer PESEL\REGON***********

4

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEMPIEL
2. ImionaLESZEK
3. Numer PESEL\REGON***********

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

7

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

8

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

9

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy91 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1. Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNA, KULTURALNA, NAUKOWA, EDUKACYJNA NA RZECZ: 1) ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH, 2) OCHRONY DZIEDZICTWA POLSKIEJ WSI I OCHRONY ŚRODOWISKA, 3) ZMNIEJSZANIA SKUTKÓW UBÓSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM BEZROBOCIA, POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN NA TERENACH WIEJSKICH I MAŁYCH MIAST W KRAJU I ZA GRANICĄ, 4) ROZWOJU KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, W ROZUMIENIU ART. 92A USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY, NA TERENACH WIEJSKICH I MAŁYCH MIAST, 5) PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KONSUMENTÓW W SFERZE POCHODZENIA TOWARÓW I PŁODÓW ROLNYCH ORAZ PREFEROWANIA ZAKUPÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH OD POLSKICH PRODUCENTÓW ROLNYCH, 6) ZAPEWNIENIA WSPARCIA DLA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKICH W ZAKRESIE DOSTOSOWYWANIA POLSKIEGO ROLNICTWA DO FUNKCJONOWANIA W RAMACH STRUKTUR UNII EUROPEJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GOSPODARSTW I PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH ORAZ TRANSFER WIEDZY I INNOWACYJNOŚCI DO PRAKTYKI ROLNICZEJ, 7) PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI LOBBINGOWEJ W PROCESIE STANOWIENIA PRAW REGULUJĄCYCH STOSUNKI SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z KSZTAŁTOWANIEM USTROJU ROLNEGO, W TYM PRODUKCJI ROLNEJ I RYNKU ROLNEGO.