Poz 10351. KAST GROEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000821051) . SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46065/19/413]

W dniu 30.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1

Rubryka 1. Dane podmiotu

1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. Firma, pod którą spółka działaKAST GROEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina MARKI miejscowość MARKI
2. Adresmiejscowość MARKI ulica UL. BRACI BRIGGSÓW nr domu 31 kod pocztowy 05-270 poczta MARKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki20.12.2019 R.

Rubryka 5.

1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISIAK
2. ImionaPRZEMYSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI
2. ImionaRAFAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI
2. ImionaRAFAŁ
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

2

1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALISIAK
2. ImionaPRZEMYSŁAW
3. Numer PESEL\REGON***********
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE

Dział 3

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

2

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

3

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

4

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

5

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

6

2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW